Đăng ký

Giải bài 19 trang 87 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Vẽ lại hình 11 và nói rõ trình tự vẽ hình

Hướng dẫn giải

- Vẽ đường thẳng d1 và lấy điểm O nằm trên d1

- Vẽ đường thẳng d2 đi qua O và tạo với đường thẳng d1 một góc \(60^0\)

- Lấy điểm A bất kì nằm trong góc \(60^0\) vừa vẽ

- Vẽ đường thẳng qua A vuông góc với d1 cắt d1 tại B

- Vẽ đường thẳng qua B vuông góc với d2, cắt d2 tại C