Đăng ký

Giải bài 12 trang 86 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Trong hai câu sau, câu nào đúng ? Câu nào sai ? Hãy bác bỏ câu sai bằng một hình vẽ ?

a) Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau

b) Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc

Hướng dẫn giải

a) Đúng

b) Sai . Ở hình vẽ bên, hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O nhưng không là hai đường thẳng vuông góc.