Đăng ký

Giải bài 15 trang 86 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Vẽ đường thẳng xy và điểm O thuộc đường thẳng đó trên giấy trong (như hình 8a). Gập giấy như hình 8b. Trải phẳng tờ giấy rồi tô xanh nếp giấy zt (hình 8c). Hãy nêu những kết luận rút ra từ hành động trên

Hướng dẫn giải

Các kết luận rút ra là :

- Nếp gấp zt vuông góc với đường thẳng xy tại O.

- Có bốn góc vuông là góc xOz, yOz, yOt, tOx.