Đăng ký

Giải bài 11 trang 86 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau

a) Hai đường thằng vuông góc với nhau là hai đường thẳng ...

b) Hai đường thẳng a và a' vuông góc với nhau được kí hiệu là ...

c) Cho trước một điểm A và một đường thằng d ... đường thẳng d' đi qua A và vuông góc với d.

Hướng dẫn giải

Các từ điền vào bài :

a) cắt nhau và một trong các góc tạo thành là góc vuông.

b)  a ⊥ a'.

c) có một và chỉ một