Đăng ký

Giải bài 1.1 trang 3 Sách bài tập Vật lí 7

Chọn câu C. Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta