Đăng ký

Câu hỏi 7 trang 80 SGK Hình học 12

Đề bài

Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (α) và (β) cho bởi các phương trình sau đây:

 

(α): x – 2 = 0

(β): x – 8 = 0.

Hướng dẫn giải

Ta có (α)//(β)

Lấy M (8;0;0) ∈ (β)

d((α),(β)) = d(M,(α)) = \({{|8 - 2|} \over {\sqrt {{1^2}} }} = 6\)

shoppe