Đăng ký

Câu hỏi 2 trang 72 SGK Hình học 12

Đề bài

Hãy tìm một vecto pháp tuyến của mặt phẳng (α): 4x – 2y - 6z +7 = 0.

Hướng dẫn giải

Một vecto pháp tuyến của mặt phẳng (α) là: \(\overrightarrow n (4, - 2, - 6)\)