Đăng ký

Câu hỏi 2 trang 158 SGK Đại số và Giải tích 11

Đề bài

Chứng minh khẳng định trong nhận xét trên.

 

a) Đạo hàm của hàm hằng bằng 0: c’ = 0.

b) Đạo hàm của hàm số y = x bằng 1: x’ = 1.

Hướng dẫn giải

a) Hàm hằng ⇒ Δy = 0

 

\( \Rightarrow \mathop {\lim }\limits_{\Delta x \to 0} {{\Delta y} \over {\Delta x}} = 0\)

b) theo định lí 1

y = x hay y = x1 ⇒ y’= (x1)’= 1. x1-1 = 1. xo = 1.1 =1

shoppe