Đăng ký

Bài 2 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11

Đề bài

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a) \(y = x^5- 4 x^3+ 2x - 3\);

b) \(y =  \frac{1}{4} -  \frac{1}{3}x  + x^2 - 0,5x^4\);

c) \(y =  \frac{x^{4}}{2}\) - \( \frac{2x^{3}}{3}\) + \( \frac{4x^{2}}{5} - 1\) ;

d) \(y = 3x^5(8 - 3x^2)\).

Hướng dẫn giải

Sử dụng công thức tính đạo hàm \(\left( {{x^n}} \right)' = n{x^{n - 1}}\).

Lời giải chi tiết

a) \(y' = 5x^4- 12x^2+ 2\).

b) \(y' =  -  \frac{1}{3} + 2x - 2x^3\)

c) \(y' = 2x^3- 2x^2+  \frac{8x}{5}\).

d) \(y = 24x^5- 9x^7 \Rightarrow y' = 120x^4- 63x^6\).

shoppe