Đăng ký

Bài 5 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11

Đề bài

Cho \(y = x^3-3x^2+ 2\). Tìm \(x\) để :

a) \(y' > 0\)                           b) \(y' < 3\)

Hướng dẫn giải

Tính đạo hàm của hàm số và giải các bất phương trình.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(y' = 3x^2- 6x\).

\(\begin{array}{l}
a)\,\,y' > 0\\
\Leftrightarrow 3{x^2} - 6x > 0\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x > 2\\
x < 0
\end{array} \right.\\
\Rightarrow S = \left( { - \infty ;0} \right) \cup \left( {2; + \infty } \right)\\
b)\,\,y' < 3\\
\Leftrightarrow 3{x^2} - 6x < 3\\
\Leftrightarrow 1 - \sqrt 2 < x < 1 + \sqrt 2 \\
\Rightarrow S = \left( {1 - \sqrt 2 ;1 + \sqrt 2 } \right)
\end{array}\)