Đăng ký

Câu hỏi 1 trang 130 SGK Giải tích 12

Đề bài

Tìm phần thực và phần ảo của các số phức sau: -3 + 5i, 4 - i√2, 0 + πi, 1 + 0i.

Hướng dẫn giải

Số phức Phần thực Phần ảo

-3 + 5i

-3

5

4 - i√2

4

-√2

0 + πi

0

π

1 + 0i

1

0

Số phức Phần thực Phần ảo

-3 + 5i

-3

5

4 - i√2

4

-√2

0 + πi

0

π

1 + 0i

1

0