Đăng ký

Bài 6 trang 134 SGK Giải tích 12

Đề bài

Tìm \(\overline z\), biết:

a) \(z = 1 - i\sqrt2\);                b) \(z = -\sqrt2 + i\sqrt3\).

c) \(z = 5\);                             d) \(z = 7i\).

Hướng dẫn giải

Cho số phức \(z=a+bi, \, \, (a, \, \, b \in R).\) Khi đó số phức liên hợp của \(z\) là: \(\overline z = a - bi. \)

Lời giải chi tiết

a)  \(\overline z= 1 + i\sqrt 2\);              b)  \(\overline z = -\sqrt2 - i\sqrt3\);            

c)  \(\overline z= 5\);                           d)  \(\overline z= -7i\).

shoppe