Đăng ký

Bài 1 trang 133 SGK Giải tích 12

Đề bài

Tìm phần thực và phần ảo của số phức \(z\), biết:

a) \(z = 1 - πi\);                              b) \(z = \sqrt 2 - i\);

c) \(z = 2\sqrt 2\);                                 d) \(z = -7i\).

Hướng dẫn giải

Cho số phức \(z=a+bi\) với \(a, \, b \in R.\)

Ta có \(a\) được gọi là phần thực của số phức \(z\) và  \(b\) được gọi là phần ảo của số phức \(z.\)

Lời giải chi tiết

a) Phần thực: \(1\), phần ảo \(-π\);        

b) Phần thực: \(\sqrt2\), phần ảo \(-1\);            

c) Phần thực \(2\sqrt2\), phần ảo \(0\);          

d) Phần thực \(0\), phần ảo \(-7\).