Đăng ký

Bài 8 Trang 147 - Sách giáo khoa Hóa học 10

a. Các phản ứng xảy ra:

Zn        +       S           \(\overset{t^0}{\rightarrow}\)         ZnS            (1)

xmol                                        xmol

Fe        +       S            \(\overset{t^0}{\rightarrow}\)         FeS             (2)

ymol                                         ymol

\(ZnS\)     +       \(H_2SO_4\)   \(\overset{}{\rightarrow}\)        \(ZnSO_4\)    +     \(H_2S \uparrow\)      (3)

xmol                                                                 xmol

\(FeS\)     +        \(H_2SO_4\)    \(\overset{}{\rightarrow}\)       \(FeSO_4 \downarrow\)   +    \(H_2S \uparrow\)      (4)

ymol                                                                 ymol

b. Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Gọi x, y lần lượt là số mol của Zn, Fe trong hỗn hợp.

Do S dư nên Zn, Fe tác dụng hết.

Ta có: \(n_{H_2S}=\dfrac{1,344}{22,4}=0,06(mol)\)

Theo đề bài, ta có hệ phương trình:

\(\left\{\begin{matrix}65x+56y=3,72\\ x+y=0,06\end{matrix}\right.\)

Giải hệ phương trình, ta được: x = 0,04; y = 0,02.

Vậy khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là:

\(m_{Zn}=0,04 \times 65=2,6(g)\)

\(m_{Fe}=0,02 \times 56=1,12(g)\)

shoppe