Đăng ký

Bài 4 Trang 146 - Sách giáo khoa Hóa học 10

a. Hai phương pháp điều chế \(H_2S\) từ sắt, lưu huỳnh, \(H_2SO_4\) loãng:

1. \(Fe+S\overset{t^0}{\rightarrow}FeS\)

    \(FeS+H_2SO_4 \overset{}{\rightarrow} FeSO_4+H_2S \uparrow\)

2. \(Fe+H_2SO_4 \overset{}{\rightarrow} FeSO_4+H_2 \uparrow\)

    \(H_2+S\overset{t^0}{\rightarrow}H_2S\)

b. S đóng vai trò là chất oxi hóa trong các phản ứng.