Bài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học - Hóa lớp 10

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 (trang 41 SGK Hóa 10)

Chọn câu C: có số electron lớp ngoài cùng như nhau. BÀI 1 TRANG 41 SGK HÓA 10: Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hóa học ... [/../giaihoalop10/bai1trang41sgkhoa10.jsp] BÀI 2 TRANG 41 SGK HÓA 10: Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì ... [/../giaihoalop10/bai2trang41sg

Bài 1 Trang 41 - Sách giáo khoa Hóa học 10

     Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hóa học tương tự nhau, vì vỏ nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có: số electron thuộc lớp ngoài cùng như nhau.      Vì vậy, chúng ta chọn C.

Bài 2 (trang 41 SGK Hóa 10)

C đúng. Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì sau lại được lặp lại giống chu kì trước vì có sự biến đổi electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố chu kì sau giống như chu kì trước khi điện tích hạt nhân tăng dần. BÀI 1 TRANG 41 SGK HÓA 10: Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm

Bài 2 Trang 41 - Sách giáo khoa Hóa học 10

     Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì sau được lặp lại như chu kì trước là do: Sự lặp lại cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước ở ba chu kì đầu.      Vì vậy, chúng ta chọn C.

Bài 3 (trang 41 SGK Hóa 10)

Các electron hóa trị của các nguyên tố thuộc nhóm IA, IIA là electron s. Các nguyên tố đó được gọi là nguyên tố s. Các electron hóa trị của các nguyên tố thuộc nhóm IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA, VIIIA là các electron s và p. Các nguyên tố đó được gọi là nguyên tố p. Số electron thuộc lớp ngoài cùng t

Bài 3 Trang 41 - Sách giáo khoa Hóa học 10

     Những nguyên tố thuộc nhóm IA, IIA là các nguyên tố s.      Những nguyên tố thuộc nhóm IIA, IVA, VA, VIA, VIIA, VIIIA là các nguyên tố p trừ He.      Số electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố s là 1 và 2. Sô electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên t

Bài 4 (trang 41 SGK Hóa 10)

Những nguyên tố kim loại kiềm đứng đầu chu kì. Từ chu kì là 1, hiđro không phải là kim loại kiềm. Cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố kim loại kiềm có 1 electron lớp ngoài cùng. BÀI 1 TRANG 41 SGK HÓA 10: Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hóa học ... [/../giaihoalop10/bai1tr

Bài 4 Trang 41 - Sách giáo khoa Hóa học 10

     Những nguyên tố kim loại kiềm đứng đầu các chu kì. Cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố kim loại kiềm có 1e lớp ngoài cùng.

Bài 5 (trang 41 SGK Hóa 10)

Những nguyên tố khí hiếm đứng cuối chu kì. Cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố khí hiếm có 8 electron ở lớp ngoài cùng riêng He có 2e. BÀI 1 TRANG 41 SGK HÓA 10: Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hóa học ... [/../giaihoalop10/bai1trang41sgkhoa10.jsp] BÀI 2 TRANG 41 SGK HÓA 1

Bài 5 Trang 41 - Sách giáo khoa Hóa học 10

     Những nguyên tố khí hiếm đứng cuối các chu kì.      Cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố khí hiếm có 8e ở lớp ngoài cùng riêng He là 2e.

Bài 6 (trang 41 SGK Hóa 10)

a Nguyên tử của nguyên tố có 6 electron ở lớp ngoài cùng. b Cấu hình electron lớp ngoài cùng nằm ở lớp thứ ba. c Cấu hình electron của nguyên tố: 1s22s22p63s23p4. BÀI 1 TRANG 41 SGK HÓA 10: Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hóa học ... [/../giaihoalop10/bai1trang41sgkhoa10.jsp] BÀI 2

Bài 6 Trang 41 - Sách giáo khoa Hóa học 10

Nguyên tố ở chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học nên: a. Nguyên tử của nguyên tố này có 6e ở lớp ngoài cùng. b. Các electron ngoài cùng nằm ở lớp electron thứ ba. c. Cấu hình electron là: 1s^22s^22p^63s^23p^4.

Bài 7 (trang 41 SGK Hóa 10)

a 1s22s22p4: Số electron hóa trị là 6. 1s22s22p3 : Số electron hóa trị là 5. 1s22s22p63s23p1 : Số electron hóa trị là 3. 1s22s22p63s23p5 : Số electron hóa trị là 7. b 1s22s22p4 : Nguyên tố thuộc chu kì 2 nhóm VIA. 1s22s22p3 : Nguyên tố thuộc chu kì 2 nhóm VA. 1s22s22p63s23p1 : Nguyên tố thuộc c

Bài 7 Trang 41 - Sách giáo khoa Hóa học 10

a. Số electron hóa trị của từng nguyên tố: 1s^22s^22p^4                : có 6 electron hóa trị. 1s^22s^22p^3                : có 5 electron hóa trị. 1s^22s^22p^63s^23p^1      : có 3 electron hóa trị. 1s^22s^22p^63s^23p^5      : có 7 electron hóa trị. b. Vị trí chu kì, nhóm của các nguyên tố

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học - Hóa lớp 10 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!