Đăng ký

Bài 7 Trang 147 - Sách giáo khoa Hóa học 10

     a. Khí \(H_2S\) và \(SO_2\) không thể tồn tại trong cùng một bình chứa vì \(H_2S\) là chất khử mạnh, khi chúng tiếp xúc nhau sẽ xảy ra phản ứng:

             \(2H_2S+SO_2 \rightarrow 3S+2H_2O\)

     b. Khí \(O_2\) và \(Cl_2\) có thể tồn tại trong một bình vì  \(O_2\) không tác dụng trực tiếp với  \(Cl_2\).

     c. Khí \(HI\) và  \(Cl_2\) không tồn tại trong một bình vì  \(Cl_2\) là chất oxi hóa mạnh và \(HI\) là chất khử mạnh.

             \(Cl_2+2HI \rightarrow 2HCl+I_2\)