Đăng ký

Bài 1 Trang 146 - Sách giáo khoa Hóa học 10

     Câu diễn tả không đúng tính chất các chất trong phương trình hóa học: \(I_2\) oxi hóa \(H_2S\) thành \(H_2SO_4\) và nó bị khử thành \(HI.\)

     Vì vậy, chúng ta chọn D.