Đăng ký

Bài 5 Trang 147 - Sách giáo khoa Hóa học 10

     Dùng que đóm còn than hồng để nhận biết khí \(O_2\) Còn lại hai bình là \(H_2S\) và \(SO_2\) mang đốt, khí nào cháy được là \(H_2S\) , khí nào không cháy là  \(SO_2\).

     Phương trình hóa học: \(2H_2S+3O_2 \overset{t^0}{\rightarrow} 2SO_2+2H_2O\)

shoppe