Đăng ký

Bài 6 Trang 147 - Sách giáo khoa Hóa học 10

     - Dùng dung dịch \(BaCl_2\) để làm thuốc thử.

     - Lấy mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử. Cho dung dịch  \(BaCl_2\) lần lượt vào các mẫu thử. Mẫu thử tạo kết tủa là \(H_2SO_3\) và \(H_2SO_4\), mẫu không có hiện tượng gì là \(HCl\).

            \(BaCl_2+H_2SO_3 \overset{}{\rightarrow} BaSO_3\downarrow +2HCl\)

            \(BaCl_2+H_2SO_4 \overset{}{\rightarrow} BaSO_4 \downarrow+2HCl\)

     Nhỏ dung dịch HCl vào hai kết tủa, kết tủa tan trong dung dịch HCl là \(BaSO_3\) nên chất ban đầu là \(H_2SO_3\) không tan là \(BaSO_4\) suy ra chất ban đầu là chứa \(H_2SO_4\).

            \(BaSO_3+2HCl \overset{}{\rightarrow}BaCl_2+SO_2+H_2O\)

shoppe