Đăng ký

Bài 2 Trang 146 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1. Đáp án đúng là C.

2. Đáp án đúng là B.