Đăng ký

Bài 8 trang 102 - Sách giáo khoa Hóa 11

Các phương trình hóa học :

   \(C_2H_5-OH + Na \rightarrow C_2H_5-ONa + \dfrac{1}{2}H_2 \uparrow\) 

  xmol                                                       \(\dfrac{x}{2}\)mol

  \(CH_3CH_2CH_2OH + Na \rightarrow C_3H_7ONa + \dfrac{1}{2}H_2 \uparrow\) 

  ymol                                                          \(\dfrac{y}{2}\)mol

Phương trình đại số :

  46x + 60y = 5,30                                (1)

  \(\dfrac{x}{2} + \dfrac{y}{2} = \dfrac{1,12}{22,4}= 0,05\)                      (2)

Giải phương trình (1) và (2) , ta được :

x = 0,05 \(\Rightarrow\) \(m_{C_2H_5OH}\) = 0,05.46 = 2,3 (g)

y = 0,05 \(\Rightarrow\) \(m_{C_3H_7OH}\) = 0,05.60 = 3 (g)

Vậy % etanol = \(\dfrac{2,3.100}{5,3}\) = 43,4%

      % propan-1-ol = \(\dfrac{3.100}{5,3}\) = 56,6%