Đăng ký

Bài 3 trang 101 - Sách giáo khoa Hóa 11

a) Liên kết đơn ( hay liên kết \(\sigma\) ) là liên kết được tạo thành do sự góp chung 2 electron riêng lẻ giữa hai nguyên tử.

 Ví dụ : \(H-H\)

b) Liên kết đôi do sự góp chung của hai cặp electron riêng lẻ giữa hai nguyên tử.

 Ví dụ : \(O=O\)

c) Liên kết ba do sự góp chung của ba cặp electron riêng lẻ giữa hai nguyên tử.

 Ví dụ : \(N \equiv N\)