Đăng ký

Bài 5 trang 101 - Sách giáo khoa Hóa 11

- Những chất đồng đẳng với nhau:

Chất :                        \(CH_2 = CH - CH_3\)                                         (d)

Đồng đẳng với:         \(CH_2 = CH - CH_2 - CH_3\)                             (b)

Chất :                        \(CH_3 - CH_2 - CH_2 -CH_2 - CH_3\)                (c)

Đồng đẳng với:         \(CH_3 - CH_2 - CH_2 -CH_2 - CH_2 -CH_3\)    (h)

- Những chất đồng phân với nhau :

Chất :                      \(CH_3 - CH = CH - CH_3\)                                  (a)

Và :                         \(CH_2 = CH - CH_2 - CH_3\)                                 (b)

Chất :                      \(CH_3 - CH = CH - CH_2 -CH_3\)                      (e)

Và :                         \(CH_2 = CH - CH - CH_3\)                                   (g)

                                                       \(​​\overset{|}{CH_3}\)

Chất :                      \(CH_3 - CH_2 - CH_2 -CH_2 - CH_3\)                    (c)

Đồng phân với :      \(CH_3 - CH_2 - CH - CH_3\)                                  (i)

                                                         \(​​\overset{|}{CH_3}\)