Đăng ký

Bài 7 trang 102 - Sách giáo khoa Hóa 11

- (I), (III) và (IV) biểu thị cùng một chất ancol etylic.

- (II), (V) biểu thị cùng một chất \(CH_2Cl_2\)