Đăng ký

Bài 2 trang 101 - Sách giáo khoa Hóa 11

- Công thức phân tử và công thức cấu tạo đều có ghi rõ các kí hiệu nguyên tố trong hợp chất hữu cơ . Công thức phân tử và công thức cấu tạo đều cho biết số nguyên tử mỗi nguyên tố trong chất hữu cơ. Tuy nhiên, công thức phân tử không cho biết các mối liên kết giữa các nguyên tử như trong công thức cấu tạo.

- Ví dụ : Ancol etylic có công thức phân tử : \(C_2H_6O\) và công thức cấu tạo cho biết liên kết như sau:

shoppe