Đăng ký

Bài 4 trang 101 - Sách giáo khoa Hóa 11

 Chất chỉ thị có liên kết đơn là \(CH_4\). Vì vậy, chúng ta chọn A.