Đăng ký

Bài 6 trang 102 - Sách giáo khoa Hóa 11

Công thức cấu tạo rút gọn:

a) \(C_2H_6O\):   \(CH_3 - CH_2 - OH\) và \(CH_3-O-CH_3\)

b) \(C_3H_6O\) :  \(CH_3-CH_2-CHO\);  \(CH_3 -CO-CH_3\) ; \(CH_2 = CH - CH_2-OH\)

c) \(C_4H_{10}\) :    \(CH_3-CH_2-CH_2-CH_3\)

                    \(CH_3-CH-CH_3\)

                                \(\overset{|}{CH_3}\)