Đăng ký

Bài 75 trang 37 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

Trong thực tế, khi đếm hay đo các đại lượng, ta thường chỉ, được các số gần đúng. Để có thể thu được kết quả có nhiều khả năng sát số đúng nhất, ta thường phải đếm hay đo nhiều lần rồi tính trung bình cộng của các số gần đúng tìm được.

Hãy tìm giá trị có nhiều khả năng sát số đúng nhất của số đo chiều dài lớp học của em sau khi đo năm lần chiều dài ấy.

Hướng dẫn giải

Bài toán thuộc dạng bài thực hành.

Ví dụ:

Bước 1: Đo \(5\) lần chiều dài lớp học và ghi kết quả lại:

Lần 1: \(8\) mét

Lần 2: \(8,2\) mét

Lần 3: \(8,1\) mét

Lần 4 \(8,3\) mét

Lần 5: \(8,5\) mét

Bước 2: Tính trung bình cộng của chiều dài lớp học các lần đo được:

\((8 + 8,2 + 8,1 + 8,3 + 8,5) : 5 = 8,22\) (mét)

Kết luận: Chiều dài lớp học sát số đúng nhất là \(8,22\) mét

shoppe