Đăng ký

Bài 60 trang 85 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) \((27 + 65) + (346 - 27 - 65)\);                

b) \( (42 - 69 + 17) - (42 + 17)\).

Hướng dẫn giải

Quy tắc dấu ngoặc:

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " - " đằng trước ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu " + " thành dấu "-"  và dấu "-" thành dấu " + ".

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " +" đằng trước thì dấu  các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Lời giải chi tiết

a) \((27 + 65) + (346 - 27 - 65)\)

\( = 27 + 65 + 346 - 27 - 65\)

\(= 27 - 27 + 65 - 65 + 346 = 346 \).

b) \((42 - 69 + 17) - (42 + 17) \)

\(= 42 - 69 + 17 - 42 - 17\)

 \(= 42 - 42 + 17 - 17 - 69 = -69\).

shoppe