Đăng ký

Bài 60 trang 104 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

Hãy phát biểu các định lí được diễn tả bằng các hình vẽ sau rồi viết giả thiết, kết luận của từng định lí (xem Bài 5).

Hướng dẫn giải

Quan sát hình vẽ rồi phát biểu định lí tương ứng với từng hình vẽ.

Lời giải chi tiết

a) Định lí: Nếu hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song với nhau.

b) Định lí: Nếu hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song với nhau.

shoppe