Đăng ký

Giải bài 60 trang 104 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Hãy phát biểu các định lí được diễn tả bằng các hình 42, rồi viết giả thiết kết luận của từng định lí (xem Bài 5).

Hướng dẫn giải

a) Nếu hai đường thằng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song với nhau.

GT  a\(\bot\)c , b \(\bot\)c
KL   a // b

Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng kia.

GT  a // b , c \(\bot\)a
KL   c \(\bot\) b

b)  Nếu hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song với nhau.

GT  \(d_1\) // \(d_3\)\(d_2\) // \(d_3\)
KL   \(d_1\) // \(d_2\)
shoppe