Đăng ký

Giải bài 54 trang 103 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Trong hình 37, có năm cặp đường thẳng vuông góc và bốn cặp đường thẳng song song. Hãy quan sát rồi viết tên các cặp đường thẳng đó và kiểm tra lại bằng eke

Giải bài 54 trang 103 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

Năm cặp đường thẳng vuông góc :

\(d_1 \bot d_8\) , \(d_1 \bot d_2\) , \(d_3 \bot d_4\) , \(d_3 \bot d_5\) , \(d_3 \bot d_7\)

Bốn cặp đường thẳng song song :

\(d_2 // d_8\) , \(d_4 // d_5\) , \(d_4 // d_7\) , \(d_5 // d_7\)

shoppe