Đăng ký

Bài 5 Trang 143 - Sách giáo khoa Hóa học 10

     a. Trong trường hợp \(H_2SO_4\) loãng sẽ có những tính chất hóa học chung của một axit:

     - Làm quỳ tím hóa đỏ.

     - Tác dụng với kim loại hoạt động, giải phóng \(H_2.\)

             \(H_2SO_4\) loãng \(+ Zn \rightarrow ZnSO_4+H_2\)

     - Tác dụng với muối của những axit yếu:

             \(H_2SO_4\) loãng \(+ K_2CO_3 \rightarrow K_2SO_4+CO_2+H_2O\)

     - Tác dụng với oxit bazơ:

             \(H_2SO_4\) loãng \(+CuO \rightarrow CuSO_4+H_2O\)

     - Tác dụng với bazơ:

             \(H_2SO_4\) loãng \(+2KOH \rightarrow K_2SO_4+2H_2O\)

     b. Trong trường hợp \(H_2SO_4\) đặc chiếm nước kết tinh của nhiều muối hiđrat và làm than hóa các hợp chất:

             \(CuSO_4.5H_2O \overset{H_2SO_4 đặc}{\rightarrow} CuSO_4+5H_2O\)

             màu trắng                     màu xanh

             \(C_6H_{12}O_6 \overset{H_2SO_4 đặc}{\rightarrow}6C+6H_2O\)

             màu trắng             màu đen

shoppe