Đăng ký

Bài 1 Trang 143 - Sách giáo khoa Hóa học 10

Gọi công thức tổng quát của hợp chất là: \(H_xS_yO_z\).

Xét trong 100g hợp chất thì:

\(\left\{\begin{matrix}m_H=\%H=1,12g\\ m_S=\%S=35,96g\\m_O=\%O=62,92g\end{matrix}\right.\)

Tỉ lệ: \(x:y:z=\dfrac{1,12}{1}:\dfrac{35,96}{32}:\dfrac{62,92}{16}=\dfrac{2}{7}:\dfrac{2}{7}:1=2:2:7\)

Vậy công thức hóa học của hợp chất là: \(H_2S_2O_7\).

Vì vậy, chúng ta chọn C.