Đăng ký

Bài 2 Trang 143 - Sách giáo khoa Hóa học 10

Trong \(H_2S_2O_7\), số oxi hóa của S là:

2(+1) + 2(x) + 7(-2) = 0 \(\Rightarrow x=+6\)

Vì vậy chúng ta chọn C.