Đăng ký

Bài 4 trang 6 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

 Nhìn các hình 3, 4 và 5, viết các tập hợp A, B, M, H.

Hướng dẫn giải

Mỗi đường cong kín biểu diễn một tập hợp, mỗi dấu chấm trong một đường cong kín biểu diễn một phần tử của tập hợp đó. 

Lời giải chi tiết

Ta có: A = {15; 26}, B = {1; a; b}, M = {bút}, H = {sách; vở; bút}.

shoppe