Đăng ký

Bài 4 trang 141 SGK Đại số và Giải tích 11

Đề bài

Cho hàm số \(f(x) = \frac{x +1}{x^{2}+x-6}\) và \(g\left( x \right) = \tan x + \sin x\)

Với mỗi hàm số, hãy xác định các khoảng trên đó hàm số liên tục.

Hướng dẫn giải

Hàm phân thức, hàm lượng giác liên tục trên các khoảng xác định của chúng.

Lời giải chi tiết

+) Hàm số \(f(x) = \frac{x +1}{x^{2}+x-6}\) xác định khi và chỉ khi:

\({x^2} + x - 6 \ne 0 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ne - 3\\x \ne 2\end{array} \right.\) \( \Rightarrow D = R\backslash \left\{ { - 3;2} \right\}\)

Hàm số \(f(x)\) liên tục trên các khoảng \((-∞; -3), (-3; 2)\) và \((2; +∞)\)

+) Hàm số \(g\left( x \right) = \tan x + \sin x\) xác định khi và chỉ khi 

\(\cos x \ne 0 \Leftrightarrow x \ne \frac{\pi }{2} + k\pi \,\,\left( {k \in Z} \right)\)

Hàm số \(g(x)\) liên tục trên các khoảng \(( - \frac{\pi }{2}+kπ;  \frac{\pi }{2}+kπ)\) với \(k ∈ \mathbb Z\).