Đăng ký

Bài 3 Trang 167 - Sách giáo khoa Hóa học 10

Các biện pháp làm tăng tốc độ phản ứng là:

- Nồng độ: Có thể tăng nồng độ các chất phản ứng hoặc giảm nồng độ sản phẩm bằng cách lấy chúng ra khỏi phản ứng.

- Áp suất: Tùy theo phản ứng mà ta tăng hoặc giảm áp suất cho phù hợp.

- Nhiệt độ: Đối với phản ứng thu nhiệt thì tăng nhiệt độ, đối với phản ứng tỏa nhiệt thì giảm nhiệt độ.

- Diện tích tiếp xúc: Đập nhỏ các chất tham gia phản ứng.

- Chất xúc tác: Tùy mỗi phản ứng mà ta dùng xúc tác thích hợp.