Đăng ký

Bài 1 Trang 166 - Sách giáo khoa Hóa học 10

"Nhiên liệu cháy ở tầng khí quyển trên cao nhanh hơn khi bị cháy ở mặt đất" là ý đúng.

Vì vậy, chúng ta chọn A là câu sai. Câu B, C, D đúng.