Đăng ký

Bài 2 Trang 167 - Sách giáo khoa Hóa học 10

Yếu tố tạo nên sự tăng lượng \(PCl_3\) trong cân bằng là D: Tăng nhiệt độ.

Vì vậy, chúng ta chọn D.

shoppe