Đăng ký

Bài 4 Trang 167 - Sách giáo khoa Hóa học 10

a. \(Fe+CuSO_4 (2M) < Fe+CuSO_4(4M)\)

b. \(Zn+CuSO_4(2M,25^0 C)< Zn+CuSO_4(2M, 50^0 C)\)

c. \(Zn(hạt)+CuSO_4 (2M) < Zn(bột) +CuSO_4 (2M)\)

d. \(2H_2+O_2\overset{t^0 thường}{\rightarrow}2H_2O< 2H_2+O_2\overset{t^0 thường,Pt}{\rightarrow}2H_2O\)

shoppe