Đăng ký

Bài 6 Trang 167 - Sách giáo khoa Hóa học 10

a. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

b. và c. Chất rắn không ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng.

d. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

e. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.