Đăng ký

Bài 7 Trang 167 - Sách giáo khoa Hóa học 10

     Cả 5 hệ cân bằng đều có các chất phản ứng và chất sản phẩm đều ở trạng thái khí. Giảm dung tích của bình phản ứng xuống thì ta đã tăng áp suất chung của hệ cân bằng ở trong bình. Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều phản ứng có số mol khí ít hơn. Nếu hệ cân bằng có số mol khí ở hai vế phương trình hóa học bằng nhau thì áp suất không ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng.

     a. \(CH_4(k)+H_2O(k) \overset{\leftarrow}{\rightarrow} CO(k)+3H_2(k):\) chuyển dịch theo chiều nghịch.

     b. \(CO_2(k)+H_2(k) \overset{\leftarrow}{\rightarrow} CO(k)+H_2O(k):\) không chuyển dịch.

     c. \(2SO_2(k)+O_2(k) \overset{\leftarrow}{\rightarrow} 2SO_3(k):\) chuyển dịch theo chiều thuận.

     d. \(2HI(k)\overset{\leftarrow}{\rightarrow} H_2(k)+I_2(k):\) không chuyển dịch.

     e. \(N_2O_4(k) \overset{\leftarrow}{\rightarrow} 2NO_2(k):\) chuyển dịch theo chiều nghịch.