Đăng ký

Bài 5 Trang 167 - Sách giáo khoa Hóa học 10

Có thể dùng những biện pháp để chuyển hóa nhanh và hoàn toàn \(NaHCO_3\) thành \(Na_2CO_3\).

- Đun nóng.

- Hút ra ngoài \(CO_2,H_2O\).