Đăng ký

Bài 3 trang 136 SGK Giải tích 12

Đề bài

Thực hiện các phép tính sau:

a) \((3 - 2i)(2 - 3i)\);               b) \((-1 + i)(3 + 7i)\);

c) \(5(4 + 3i)\)                             d) \((-2 - 5i).4i\)  

Hướng dẫn giải

\(\left( {a + bi} \right).\left( {c + di} \right) = \left( {ac - bd} \right) + \left( {ad + bc} \right)i\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}a)\,\,\left( {3 - 2i} \right)\left( {2 - 3i} \right) = 6 - 9i - 4i - 6 = - 13i\\b)\,\,\left( { - 1 + i} \right)\left( {3 + 7i} \right) = - 3 - 7i + 3i - 7 = - 10 - 4i\\c)\,\,5\left( {4 + 3i} \right) = 20 + 15i\\d)\,\,\left( { - 2 - 5i} \right).4i = - 8i + 20\end{array}\)