Đăng ký

Bài 1 trang 135 SGK Giải tích 12

Đề bài

Thực hiện các phép tính sau:

a) \((3 - 5i) + (2 + 4i)\);       b) \((-2 - 3i) + (-1 - 7i)\);

c) \((4 + 3i) - (5 - 7i)\);       d) \((2 - 3i) - ( 5 - 4i)\).

Hướng dẫn giải

\(\begin{array}{l}
\left( {a + bi} \right) + \left( {c + di} \right) = \left( {a + c} \right) + \left( {b + d} \right)i\\
\left( {a + bi} \right) - \left( {c + di} \right) = \left( {a - c} \right) + \left( {b - d} \right)i
\end{array}\)

Lời giải chi tiết

a) \((3 - 5i) + (2 + 4i) = (3 + 2) + (-5i + 4i) = 5 - i\).

b) \((-2 - 3i) + (-1 - 7i) = (-2 - 1) + (-3i - 7i) = -3 - 10i\)

c) \((4 + 3i) - (5 - 7i) = (4 - 5) + (3i + 7i) = -1 + 10i\)

d) \((2 - 3i) - ( 5 - 4i) = (2 - 5) + (-3i + 4i) = -3 + i\).