Đăng ký

Bài 2 trang 136 SGK Giải tích 12

Đề bài

Tính \(α + β, α - β\), biết:

a) \(α = 3, β = 2i\)                   b) \(α = 1- 2i, β = 6i\).

c) \(α = 5i, β = -7i\)                 d) \(α = 15, β = 4- 2i\)

Hướng dẫn giải

\(\begin{array}{l}
\left( {a + bi} \right) + \left( {c + di} \right) = \left( {a + c} \right) + \left( {b + d} \right)i\\
\left( {a + bi} \right) - \left( {c + di} \right) = \left( {a - c} \right) + \left( {b - d} \right)i
\end{array}\)

Lời giải chi tiết

a) \(α + β = 3 + 2i\),             \(α - β = 3 - 2i\)

b) \(α + β = 1 + 4i\)             \( α - β = 1 - 8i\)

c) \(α + β = -2i\),                 \( α - β = 12i\)    

d) \(α + β = 19 - 2i\)             \(α - β = 11 + 2i\)