Đăng ký

Bài 29 trang 85 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

 Gọi Ot, Ot' là hai tia nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua O. Biết \(\widehat{xOt}\) = 300 , \(\widehat{yOt'}\) = 600. Tính số đo các góc yOt, tOt'.

Hướng dẫn giải

Nếu Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz}\).

Ngược lại, nếu \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz}\) thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz.

2 góc kề bù thì có tổng số đo bằng 180 độ.

Lời giải chi tiết

 

\(\widehat{xOy}\)= 180(Góc bẹt)

Nên: \(\widehat{xOt}\) + \(\widehat{yOt}\) = \(\widehat{xOy}\)

\(\widehat{yOt}\)= 1800  -  \(\widehat{xOt}\) = 1800  - 300  = 1500   

Hai tia Ot' và Ot cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ Oy mà  \(\widehat{yOt'}\) < \(\widehat{yot}\)  nên tia ot' nằm giữa hai tia oy và ot, suy ra 

 \(\widehat{yOt'}\) + \(\widehat{t'Ot}\)= \(\widehat{tOy}\) 

Thay số ta được: 600+ \(\widehat{t'Ot}\) =  1500  

Suy ra: \(\widehat{t'Ot}\) = 1500 - 600 =  900

shoppe