Đăng ký

Bài 26 trang 38 SGK Toán 7 tập 2

Đề bài

Thu gọn đa thức sau:

Q = x2 + y2 + z2 + x2 - y2 + z2 + x2 + y2 - z2.

Hướng dẫn giải

Thu gọn đa thức bằng cách thu gọn các đơn thức đồng dạng lại với nhau.

Lời giải chi tiết

Q = x2 + y2 + z2 + x2 - y2 + z2 + x2 + y2 - z2.

Q = (x2 + x2 + x2) + (y2 - y2 + y2) + (z2 + z2 - z2)

Q = 3x2 + y2 + z2.

shoppe